• +46 70 5391992
 • info@kerab.se

Samhällsplanering

Samhällsplanering

Uppdragsexempel:

 

Övergripande planeringsunderlag

 • Befolkningsprognoser för kommuner och delområden. Ett antal kommuner 1984-2018.
 • Lokalbehovsanalys. Tjörns kommun 2012-2013.
 • Kommunalekonomisk konsekvensbeskrivning av förslag till översiktsplan. Norconsult AB och Falkenbergs kommun 2012.
 • Frågeundersökning rörande flyttningar. Marks kommun 1999 och Ulricehamns kommun 2000.
 • Konsekvensanalys av den långsiktiga befolkningsutvecklingen i förortskommunerna. Göteborgs Förorters Förbund 1985.

 

Planeringsunderlag för bostadsförsörjning

 • Kunskapsunderlag om den svenska hyresbostadsmarknaden. Malm Kommunikation AB och Tornet Bostadsproduktion AB 2014.
 • Helsingborgsstudie – underlag för värderingar av staden som lokaliseringsort för nya hyresrättsprojekt. Malm Kommunikation AB och Tornet Bostadsproduktion AB 2014.
 • Indikatorer på bostadsefterfrågan i ett drygt 40-tal svenska kommuner. Malm Kommunikation AB och Tornet Bostadsproduktion AB 2011, 2012 och 2014.
 • Omvärldsanalyser i koncernens årligen reviderade affärsplan. Förvaltnings AB Framtiden 1997-2011.
 • Omvärldsanalys i affärsplan. Halmstads Fastighets AB 2008.
 • Kommunalekonomisk konsekvensbeskrivning av alternativa nivåer på bostadsbyggandet. Kungälvs kommun 2004.
 • Ekonomiska konsekvenser för bostadsföretag av otrygghet/osäkerhet i bostadsområdet. Malm Kommunikation AB 2001.
 • Projekt Bergsjöns Framtid. Delutredningar om resvanor, servicetillgång, sysselsättning och näringsliv och ekonomiska förhållanden samt samhällsekonomiska lönsamhetsanalyser av projekt. Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgs stad, Bergsjön 1998-99.
 • Ekonomisk översikt för bostadsområdet Hjällbo. Förvaltnings AB Framtiden 1997.
 • Samhällsekonomiska effekter av de senaste årens utveckling i bostadsområdet Holma i Malmö. Socialdepartementet, Storstadskommittén 1996.
 • Offentliga utgifter som riktas till bostadsområdet Gårdsten i Göteborg. Förvaltnings AB Framtiden 1996.
 • Kommunalekonomiska konsekvenser av satsningar på seniorbostäder. Stenungsundshem AB 1991.
 • Hjällbo 2000. Ekonomisk konsekvensbeskrivning av förnyelseåtgärder. Göteborgs stad, Lärjedalen 1990.
 • Långsiktiga konsekvenser av bostadsbyggandet. Underlag för översiktsplanen. Lerums kommun 1990.
 • Efterkalkyler för kommunala exploateringsområden. Kungsbacka kommun 1990.
 • Frågeundersökningar om ungdomars bostadsefterfrågan. Göteborgsregionens kommunalförbund samt ett antal kommuner 1986-1990.
 • Anpassning av bostadsbyggandet till skolkapaciteter i olika delområden. Kungälvs kommun 1989 och 1995.
 • Långsiktigt bostadsbehov. Öckerö kommun 1986 och 1989.

 

Planeringsunderlag för utveckling av näringsliv och kommersiell service

 • Möjligheter och problem för det lokala näringslivets framtida utveckling. Ulricehamns kommun 1994.
 • Handelsutredning för Jörlanda. Stenungsunds kommun och Konsultföretaget GF 1992.
 • Turism- och näringslivsfrågor i utvecklingsplan för Marstrand. Kungälvs kommun 1990.
 • Underlag för näringslivsprogram. Lerums kommun 1989.
 • Turismens betydelse för sysselsättning, ekonomi och service. Sunne kommun 1985.
 • Samhällsekonomiska effekter av vattenbruk. Öckerö kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund 1984.

 

Verksamhetsspecifika planeringsunderlag

 • Gymnasiesärskolan i GR-kommunerna under 2010-talet – underlagsmaterial för bedömningar. Göteborgsregionens kommunalförbund 2011.
 • Konsekvensanalyser av en befolkningsutveckling enligt regionens mål och strategi för hållbar tillväxt – försörjningen med pedagogisk personal respektive vård- och omsorgspersonal i regionens kommuner. Göteborgsregionens kommunalförbund 2007.
 • Genomlysning av framtidsutsikterna för Renova AB och Göteborg Energi AB ur ett bransch- och marknadsperspektiv. Göteborgs Stad 2007.
 • Den pedagogiska personalens ålderssammansättning i GR-kommunerna. Göteborgsregionens kommunalförbund 2005.
 • Läraravgångar och förändringar i de yrkesinriktade gymnasie- och vuxenutbildningarna. Inventering och enkät (webbaserad). Göteborgsregionens kommunalförbund 2004-2005.
 • Enkät (webbaserad) om gymnasiesärskolans framtidsfrågor. Göteborgsregionens kommunalförbund 2004.
 • Kostnadsjämförelse för gymnasieskolan. Ale kommun 2004.
 • Enkät (webbaserad) om kommunernas hantering av elevpuckeln i gymnasieskolan. Göteborgsregionens kommunalförbund 2003-2004.
 • Utredningsinsatser i två omgångar rörande utbildning i Göteborgsområdet för turismnäringens behov. Göteborgsregionens kommunalförbund 2002 och 2003.
 • Frågeundersökning om önskemål om äldreboende. Ulricehamns kommun 2000.
 • Alternativa lösningar avseende äldreboendet inom regionerna Söder och Centrum. Göteborgs stad, Äldreboendeprojektet 1998.
 • Socialbidragskostnadernas utveckling vid olika arbetslöshet och a-kasseregler. Stenungsunds kommun 1994.
 • Ekonomiska och sociala konsekvenser vid nedläggning av en skola. Göteborgs stad, Centrum 1993.
 • Översiktlig kostnadsutredning rörande eget gymnasium. Ale kommun 1991.
 • Lokalbehovs- och organisationsutredning för grundskolan. Stenungsunds kommun 1990-91.
 • Frågeundersökning om efterfrågan på barnomsorg. Partille kommun 1990.
 • Kommunens och statens kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ale kommun 1985.