• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

En verksamhets reala sida – grundläggande sakområden

En verksamhets reala sida – grundläggande sakområden

 

MÅLGRUPPER

Huvudmålgrupper – kunder / mottagare – dem verksamheten ytterst är till för

•     Konsumenter (slutanvändare) respektive mellanled (distributörer)

•     Olika segment med skilda förutsättningar, behov, prioriteringar och kundbeteenden

•     Befintliga (inkl nyvunna) respektive potentiella

 

Sidomålgrupper – parter med bevakningsintressen i verksamheten

•     Närstående / anhöriga till huvudmålgrupperna

•     Styrelse och ägare

•     Skattemyndigheten, tillsynsmyndighet(er) etc

•     Allmänheten och opinionsbildare (media, intresseorganisationer etc)

•     De externa resurserna (se nedan) som i den rollen även har bevakningsintressen i verksamheten

 

PRODUKTER

Huvud- och sidoprodukter till huvudmålgrupperna. Tjänster och/eller varor

 

Information m m till sidomålgrupperna

 

Viktiga aspekter att beakta

–     Värde, nytta, kvalitet för kunden / mottagaren (se sidan Kvalitet).

–     Förbrukning av resurser

 

RESURSER för arbetsuppgifter / aktiviteter / processer (se sidan En verksamhets reala sida – arbetsuppgifter beträffande arbetsuppgifter / aktiviteter / processer)

Egna resurser

•     Personella resurser – personalen – medarbetare och chefer

o     Kompetens för arbetsuppgifter och relationer med andra människor (se sidan Kompetens)

o     Kvantitet (antal anställda resp årsabetare)

o     Varaktighet

–      Rörlighet

–      Ålderssammansättning

 •     Materiella resurser

Anläggningstillgångar (fastigheter, anläggningar, byggnader, lokaler, inredning, utrustning, maskiner, fordon etc)

o     Kapacitet (’intelligens’ / användbarhet, produktivitet, tillgänglighet / användarvänlighet och driftsäkerhet)

o     Varaktighet

Varulager

•     Immateriella resurser 

Inåtverkande mot personalen (’systemlösningar’ som påverkar nyttan och utvecklingen av de personella och materiella resurserna samt personalens arbetstillfredsställelse)

Kultur (hur man är)

Arbetsmetoder och -processer (hur man gör)

Styrmetoder (hur man styr verksamheten – se sidan Styrmetoder)

Samordnings- och organisationsformer (hur man samordnar delar av verksamheten – se sidan Samordnings- och organisationsformer)

Utåtverkande mot målgrupperna

Uppnådd image / varumärkesstyrka (målgruppernas medvetenhet om och attityd till verksamheten och dess produkter)

 

Externa resurser

•     Samverkanspartners (i förekommande fall)

•     Leverantörer av insatsvaror och -tjänster

•     Kreditgivare

•     Stödjande organisationer (branschorgan, vissa samhällsorgan etc)

•     Målgrupperna (huvud- och sidomålgrupper, se ovan) i roller som resurser