• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

Ordlista inom ämnet management

Ordlista inom ämnet management

Affärsidé. En affärsidé/verksamhetsidé beskriver syftet med verksamheten, dess uppdrag. Den anger grundsanningar om verksamhetens

  1. målgrupper – vilka behov som ska fyllas,
  2. produkter – sättet att fylla behoven,
  3. resurser – kärntillgångarna samt
  4. konkurrensfördelar – varför målgruppen väljer verksamhetens produkter före konkurrenternas.

Den bör vara kort, kärnfull och motiverande och därmed lätt att kommunicera. Ett kollektivt begrepp (som omfattar hela verksamheten).

 

Attityd. Mental förhandsinställning för eller emot något, attitydobjektet, som t ex kan vara en intressefråga för verksamheten. Medför en benägenhet att tänka, känna och reagera på ett visst sätt inför objektet. Mer känslo- än förnuftsstyrt. Ett individuellt begrepp. Ligger nära begreppet värdering, i dess individuella betydelse, men är mer känslostyrt än detta. Jfr värdering.

 

Filosofi. Synsätt och värderingar i något intresseområde för verksamheten, t ex miljöfilosofi, personalfilosofi och kvalitetsfilosofi. Ofta en bakgrundsbeskrivning till en policy för området. En mer förnufts- än känslostyrd deklaration. Är vanligen ett kollektivt begrepp men kan även vara ett individuellt. Jfr policy.

 

Framgångsfaktor. Något som bidrar till ett lyckat resultat. Ett kollektivt begrepp.

 

Inställning. Samlingsbegrepp för attityd och värdering i dess individuella betydelse. Individuellt begrepp. Jfr attityd och värdering.

 

Kultur. Inställningar och rättesnören som bildar arbetsförutsättningar i verksamheten och formar arbetsandan. Begreppet ges ibland också en bredare innebörd, som inte bara omfattar interna förhållanden utan även hur verksamheten medvetet visar upp sig utåt, mot målgrupperna. Ett kollektivt begrepp. Jfr inställning och rättesnöre.

 

Ledning contra styrning. Ledning utövas på personer, styrning utövas på verksamhet. Ledning är direkt påverkan från den givande parten (chefen, arbetsledaren eller den erfarne arbetskamraten) till den mottagande. Styrning är indirekt påverkan genom att den mottagande parten tillämpar fattade styrbeslut, t ex en fastställd budget. Ledning är något en individ utövar på en annan individ, styrning är något som tillämpas i hela verksamheten.

 

Medel. Redskap/metod för att uppfylla ett mål. Kan både vara ett kollektivt och ett individuellt begrepp. Jfr mål.

 

Mål. Avsett resultat. Kan vara översiktligt eller detaljerat angivet. Kan både vara ett kollektivt och ett individuellt begrepp.

 

Norm. Outtalad regel om det normala/godtagna, t ex hur man bör bete sig eller hur något bör vara. Ett informellt rättesnöre som grundas på en dominerande attityd eller värdering. Ett kollektivt begrepp. Jfr regel, attityd och värdering.

 

Operativ contra strategisk. Operativ = handlingsinriktad, på vad som ska göras nu och i den närmaste framtiden; rör sig på konkret och detaljerad nivå. Strategisk = inriktad på grundläggande frågor såsom långsiktig utveckling och anpassning till kommande förändringar i förutsättningarna; rör sig på principiell och översiktlig nivå. Ett mellanbegrepp, taktisk, används ibland; det ingår i ovanstående beskrivning av operativ och medför en uppdelning mellan operativ = vad som ska göras nu, mycket konkret och detaljerat, och taktisk = vad som ska göras i den närmaste framtiden, lite mer allmänt och översiktligt. En budget är ett exempel på en taktisk plan. Exempel på uttryck i vilka termerna används är operativt(/taktiskt)/strategiskt mål, operativ(/taktisk)/strategisk plan och operativ(/taktisk)/strategisk styrning. Jfr mål, plan och ledning contra styrning.

 

Plan. Det finns två huvudtyper av planer: avvägningsplan och genomförandeplan. En avvägningsplan innehåller val mellan olika tänkbara lösningar, som utesluter varandra. I arbetet med en avvägningsplan klarläggs och värderas alternativen. Valet faller på den eller de lösningar där fördelarna har störst övervikt mot nackdelarna. En genomförandeplan beskriver hur ett framförliggande arbete, t ex ett projekt, ska verkställas. I arbetet med en genomförandeplan klarläggs vilka åtgärder som ingår, vem som ska svara för var och en av dessa samt när varje åtgärd måste vara klar för att slutresultatet ska bli färdigt på utsatt tid. I praktiken brukar en plan utgöra en blandning av båda huvudtyperna, d v s den innehåller både avvägningar och beskrivningar av hur det gjorda valet ska genomföras. Är oftast ett kollektivt begrepp men kan även vara ett individuellt.

 

Policy. Övergripande regler (grundprinciper) för vad som ska gälla inom något intresseområde för verksamheten, t ex hur man ska handla eller hur saker ska vara. Exempel: miljöpolicy, personalpolicy och kvalitetspolicy. Kan ha en formulerad filosofi som bakgrundsbeskrivning. Ett kollektivt begrepp. Jfr filosofi och regel.

 

Stil. Typiskt sätt att bete sig, t ex mot andra. Beskrivning av hur någon är. Ledarstil är ett exempel på uttryck i vilket ordet används. Ett individuellt begrepp.

 

Regel. Föreskrift om vad som ska gälla, t ex hur man ska bete sig eller hur något ska vara. Ett formellt rättesnöre. Ett kollektivt begrepp. Jfr policy och norm.

 

Rättesnöre. Samlingsbegrepp för norm och regel. Ett kollektivt begrepp. Jfr norm och regel.

 

Strategi. Strategisk plan. Jfr plan och operativ contra strategisk.

 

Strategisk contra operativ. Se operativ contra strategisk.

 

Styrning contra ledning. Se ledning contra styrning.

 

SWOT-analys. Beskrivning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Beskrivningen kan ske i två olika dimensioner. Den ena är egna egenskaper (styrkor och svagheter) contra förhållanden i omgivningen (möjligheter och hot). Den andra är nutid (styrkor och svagheter) contra framtid (möjligheter och hot). Ett kollektivt begrepp.

 

Uppföljning contra utvärdering. Uppföljning = avläsning av vad som hänt, t ex kontroll av att det som bestämts också blir gjort. Utvärdering = värdering av vad som hänt, t ex kontroll av om det som bestämts är rätt tänkt eller om man behöver tänka om. I uppföljning ingår ofta också att mäta / ta reda på sådant som inte varit föremål för beslut, men som dessutom är intressant att veta. Likaså ingår ofta i utvärdering att värdera sådant som inte varit föremål för beslut, men som ändå är av intresse för kommande beslut.

 

Utvärdering contra uppföljning. Se uppföljning contra utvärdering.

 

Verksamhetsidé. Se affärsidé.

 

Vision. Mental bild av en framtida situation som väcker känslor och engagemang. En formulerad vision är en ledstjärna för verksamhetens utveckling. Den anger verksamhetens långsiktiga strävan och sätter ambitionsnivån. Den utmanar nuläget samt påkallar handling och förändring. Är oftast ett kollektivt begrepp men kan även vara ett individuellt.

 

Värdegrund. Grundläggande värderingar, som påverkar beslut och handlande i verksamheten. Kan både vara ett kollektivt och ett individuellt begrepp. Som kollektivt begrepp ligger det nära begreppet filosofi, men är bredare och täcker alla viktiga intresseområden för verksamheten. Det ligger också nära begreppet kultur, men är smalare genom att det bara avser värderingar. Jfr värdering, filosofi och kultur.

 

Värdering. Uppfattning om något är bra eller dåligt, rätt eller fel, viktigt eller oviktigt etc, t ex i någon intressefråga för verksamheten. Mer förnufts- än känslostyrd. Kan både vara ett kollektivt och ett individuellt begrepp. Som individuellt begrepp ligger det nära begreppet attityd, men är mer förnuftsstyrt än detta. Jfr attityd.