• +46 70 5391992
 • info@kerab.se

Kommunal förnyelsebudgetering

Kommunal förnyelsebudgetering

Förnyelsebudgetering innebär att kommunens verksamheter genomgår en mer långtgående omprövning av kostnader och innehåll än vad som är vanligt i det årliga budgetarbetet. Metoden är ett hjälpmedel när stora förändringar är nödvändiga, t ex vid allvarliga försämringar av kommunens ekonomi. För varje verksamhet görs då följande uppdelning i ambitionsnivåer och beskrivningar av dessa. Därefter väljs de ambitionsnivåer i de olika verksamheterna som får plats i det totala ekonomiska utrymmet och som tillsammans ger den största nyttan för pengarna.

 

Indelning i flera ambitionsnivåer

Verksamheten delas in i olika ambitionsnivåer, en grundnivå och några tilläggsnivåer.

Grundnivån ligger en bra bit, 10-30 %, under de budgeterade kostnaderna för innevarande år. Den innehåller endast de delar av verksamheten som förvaltningen prioriterar allra högst – det utbud av tjänster som förvaltningen vill bevara om den skulle tvingas skära bort 10-30 % av kostnaderna. Lagstadgad verksamhet måste inrymmas i grundnivån.

Tilläggsnivå. Ovanför grundnivån läggs två till fyra tilläggsnivåer. Varje tilläggsnivå adderar kostnader som motsvarar 5-10 % av verksamhetens budgeterade kostnader för innevarande år och skiljer sig på ett meningsfullt sätt mot den underliggande nivån. Den innehåller det utbud av tjänster som förvaltningen tycker det är viktigast att komplettera den underliggande nivån med.

 

Beskrivningar av ambitionsnivåerna

Respektive ambitionsnivå beskrivs på följande sätt. Skillnaden mot dels innevarande års verksamhet, dels den närmast underliggande nivån redovisas genomgående, även om denna skillnad i vissa avseenden bara kan uppskattas.

 

Utbud av tjänster (vad som utförs i verksamheten)

 • Målgrupper som kan / inte kan bli betjänade.
 • Tjänster som kan / inte kan utföras.
 • Kvalitetsegenskaper hos tjänsterna som kan / inte kan uppfyllas.
 • Effekter för målgrupperna som beräknas / inte beräknas bli uppnådda.

 

Sätt att bedriva verksamheten och resursinsatser

 • Sättet att bedriva verksamheten. Här anges vilka annorlunda arbetsmetoder eller driftsformer som behöver införas för att åstadkomma bästa möjliga verksamhet inom respektive ambitionsnivå.
 • Personalstyrka och beräknade följder för personalens arbetsvillkor.
 • Lokaler, utrustning och andra anläggningstillgångar som behövs.
 • Köp av främmande tjänster och material.

 

Kalkylerade kostnader

 • Personalkostnader.
 • Kostnader för lokaler, utrustning och andra anläggningstillgångar inkl kapitalkostnader.
 • Kostnader för köp av främmande tjänster och material.
 • Summa kostnader.

 

Kompletterande kostnadskalkyler

 • Eventuella delar av de kalkylerade kostnaderna som är fasta överkostnader eller avvecklingskostnader samt deras beräknade varaktighet.
 • Eventuella följdverkningar på kostnaderna för andra kommunala verksamheter.

 

Kalkylerade intäkter

Eventuella förekommande intäkter. Oförändrade avgiftstaxor förutsätts.

 

Nettokostnader

Verksamhetens kostnader minus dess intäkter.