• +46 31 3391992
  • info@kerab.se

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos

För de demometriska beräkningarna i befolkningsprognoser samt för konsekvensanalyser av olika utvecklingsalternativ använder jag egenproducerade datorprogram. Det ger stor anpassningsförmåga till eventuella specialbehov från kundens sida och mycket konkurrenskraftiga priser.

 

Kommunprognos med avstämda delområdesprognoser
är den mest efterfrågade tjänsten.

Jag gör det enkelt för kommuner att ta fram detta viktiga underlag för ekonomi- och verksamhetsplaneringen. Det enda kommunen behöver göra är att

  • beställa standardtabeller från vissa av Statistiska Centralbyråns regionala statistikpaket (vilka enbart erbjuds kommuner), samt att
  • välja metod för beräkning av inflyttningen, med förslag från mig som grund.

Resten av prognosarbetet sköter jag.

Jag levererar prognostabeller för kommunen och delområdena med årliga invånartal i dels ettårsklasser, dels funktionella åldersgrupper som är dimensionerande för kommunens olika verksamheter. Tabellerna produceras i både Excel- och Word-format och kommunen kan påverka deras utformning.

Standardleveransen kan kompletteras med olika tillägg. Jag kan också göra en färdig prognosrapport om kommunen föredrar detta.

En undersida på webbplatsen ger mer utförlig beskrivning av kommunprognos med avstämda delområdesprognoser.

 

Alternativ- och konsekvensanalyser av befolkningsutvecklingen
kan ha olika former. Exempel:

Beräkning av befolkningsutvecklingen vid alternativa nivåer på bostadsbyggandet i kommunen och/eller enskilda områden. Alternativen kan variera i omfattning och tidslängd.

Beräkning av vilken befolkning som uppkommer i tänkbara bebyggelsetillskott beroende på fördelning på hustyper, omfattning och/eller tidslängd.

Beräkning av vilket bebyggelsetillskott som ryms inom befintlig kapacitet för skollokaler eller andra resurser i infrastrukturen.

Kommunalekonomiska konsekvensanalyser av alternativa nivåer på tillväxten. Befolkningsprognoser för de olika alternativen är ett första steg i sådana beräkningar.