• +46 70 5391992
 • info@kerab.se

En verksamhets reala sida – arbetsuppgifter

En verksamhets reala sida – arbetsuppgifter

Aktiviteter / aktivitetsområden och processer / processområden är synonymer till arbetsuppgifter.

 

KUND- / MOTTAGARFÖRSÖRJNING  (MÅLGRUPPER)

Allmän marknadsföring / utåtriktad information om verksamheten och dess produkter – medvetenhets- och attitydpåverkan, främst riktad till huvudmålgrupperna

Etablering, upprätthållande, utveckling och avveckling av kund- / mottagarrelationer med huvudmålgrupperna

Samverkan och försäljning / uppdragsbestämning (gentemot befintliga kunder / mottagare)

Uppsökning och försäljning / uppdragsbestämning (gentemot potentiella kunder / mottagare)

 

PRODUKTFÖRSÖRJNING  (PRODUKTER)

Produktutveckling – kreering, utveckling och avveckling av produkter till huvud- och sidomålgrupper

Produktion – tillverkning och leverans av produkter till befintliga kunder / mottagare och sidomålgrupper

 

RESURSFÖRSÖRJNING  (RESURSER)

Resursinriktad intern service

 • Anskaffning, omvårdnad, utveckling och avveckling av egna resurser. Detta är ett aktivitetsområde med stor bredd på aktörer och insatser. Här ingår chefers ledningsarbete och intern personaladministrativ service för de personella resurserna, fastighetsförvaltning och materialadministration m m för de materiella resurserna samt olika former av intern service för de inåtverkande immateriella resurserna. För de utåtverkande immateriella resurserna, image/varumärkesstyrka, ingår ovannämnda aktiviteter mot målgrupperna och produkterna samt alla andra aktiviteter i vilka verksamheten syns mot omvärlden.
 • Etablering, upprätthållande, utveckling och avveckling av samverkan med externa resurser. Detta är också ett brett aktivitetsområde. Här ingår bl a intern inköpsservice

Se sidan En verksamhets reala sida – grundläggande sakområden beträffande egna och externa resurser.

Övergripande intern service

 •  Styrning av verksamheten. Utövande av styrmetoderna (se sidan Styrmetoder)
 • Övrig övergripande intern service
  Ekonomiadministration
  Kansli- och juridisk service
  Informationsförsörjning och utredningsservice
  IT-service (ADB- och teleservice som inte är materialadministration)
  Vaktmästeriservice
  m m

 

Verksamhet = summan av alla arbetsuppgifter. För varje arbetsuppgift gäller också de tre grundläggande sakområdena målgrupper, produkter och resurser.