• +46 70 5391992
 • info@kerab.se

Management

Management

Uppdragsexempel:

 

Förvaltningsövergripande

 • Medverkan i organisationsutredning. Landskrona Stadsutveckling AB 2013.
 • Kommunala organisationslösningar. Överblickande stöduppdrag 2009.
 • Interkommunal samverkan om personal- och ekonomiadministration. Kommunerna Essunga och Grästorp 2007-2009.
 • Kunskapssammanställning om utfästelser till kunder/brukare. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2003.
 • Metodstudie om kundundersökningar. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2003.
 • Översyn av organisationen för stadsdelsförvaltningens administrativa stöd. Göteborgs stad, Centrum 2001.
 • Granskning av ekonomistyrningen inom barn- och utbildnings- samt socialförvaltningen. Öckerö kommun 2000.
 • Alternativstudie för stadsdelsförvaltningens framtida organisation. Göteborgs stad, Högsbo 1995.
 • Översyn av måltidsverksamheten. Göteborgs stad, Högsbo 1994.
 • Administrativa lösningar för stadsdelens nya organisation. Göteborgs stad, Centrum 1994.
 • Information och utbildning om resultat- och kvalitetsstyrning. Ett antal kommuner m m 1989-1994.
 • Översyn av förvaltningsorganisationen. Konsultinsatser i olika skeden. Lunds kommun 1992-1994.
 • Planering för införande av resultatstyrning. Öckerö kommun och Göteborgs stad, Bergsjön 1991.
 • Genomgång av frågeställningar och metoder för kommunal prestationsmätning. Göteborgs Förorters Förbund 1989.
 • Metodutveckling för flerårsplanering och ekonomistyrning. Lilla Edets kommun 1987-1988.
 • Information och utbildning om verksamhets- och ekonomistyrning. Ett antal kommuner m m 1985-1994.
 • Utvärdering resp. genomförandeplanering av KDN-organisation. Kungsbacka och Lunds kommuner 1985.

 

Verksamhet i bolagsform

 • Utredning kring information, roller och ansvarsfrågor i kommunalt bolag. Kungälvs kommun 2005.
 • Metoder för ägarstyrning av kommunala bolag. Stöduppdrag 2005.

 

Bostadsförsörjning

 • Kunskapssammanställning om metoder för bostadsföretag att främja de boendes sysselsättning och egenförsörjning samt kompletteringsuppdrag som belyser den samhälleliga konflikten mellan sysslolöshet med bidrag och att nyttigt arbete samtidigt blir ogjort. Malm Kommunikation AB 2006.
 • Översyn av Lägenhetsbyråns arbetsorganisation. Göteborgs stad, Fastighetskontoret 1996.
 • Översyn av förtursverksamheten inom bostadsförsörjningen. Göteborgs stad, Fastighetskontoret 1995.

 

Fysisk planering och exploatering

 • Initieringsskedet av detaljplaneprocessen fram till planbesked enligt nya PBL. Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2010.
 • Mätetal som belyser effektiviteten i detaljplanearbetet. Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2010.
 • Utvärdering av kompetensbehov i planarbetet och konsultgruppens effekter. Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2010.
 • Alternativa organisatoriska lösningar för markexploatering i bolagsform visavi förvaltningsform. Kungälvs kommun 2006-2007.
 • Utvärdering av exploateringsverksamhet i bolagsform. Kungsbacka och Falkenbergs kommuner 1989-1990.

 

Skola och utbildning

 • Granskning av informations- och instruktionsdokument för IKT i en skola. Göteborgsregionens Internationella Skola AB 2015 och 2016.
 • Organisation och arbetsfördelning inom grundskolans pedagogiska ledning i enlighet med de nya skolförfattningarna. Göteborgsregionens Internationella Skola AB 2012.
 • Organisationsförändringar till följd av ändrat huvudmannaskap för fristående skola. Göteborgsregionens kommunalförbund 2012.
 • Utvärdering av systemet med kommunala lärares tjänstgöring på Universeum. Göteborgsregionens kommunalförbund 2010.
 • Prissättningsutredning avseende service till fristående skolor. Göteborgsregionens kommunalförbund 2010.
 • Etablering av gymnasiesamverkan mellan Hallands kommuner. Region Halland 2003-04 .
 • Organisatoriska frågor rörande myndighetsutövning vid eventuellt bildande av ett regionalt valideringscentrum. Göteborgsregionens kommunalförbund 2003.
 • Översyn av verksamheten i en av stadsdelens skolor. Göteborgs stad, Askim 2002.
 • Utredning om inköpsverksamheten. Studium i Göteborg AB 2002.
 • Arbetsenheternas identifiering och hantering av sina särskilda utmaningar. Katolska skolan, Göteborg 2001.
 • Utvärdering av barn- och utbildningsförvaltningens organisation. Marks kommun 1996.
 • Skolans arbetsplan som instrument för kvalitetsstyrning. Tjörns kommun 1995.

 

Vård och omsorg

 • Planering av särskild enhet inom äldreomsorgen för rehabilitering /utredning. Göteborgs stad, Centrum 2001.
 • Gränsdragningar och omfördelningar av budgetmedel mellan äldre-, handikapp- samt individ- och familjeomsorgen. Kungsbacka kommun 2000.
 • Översyn av hemsjukvårdens kvälls- och nattpatrullverksamhet. Lerums kommun 1997.
 • Kvalitetsuppföljning av särskilda boendeformer för äldre (underkonsultuppdrag). Göteborgs stad, Örgryte 1995.
 • Uppföljning och utvärdering av äldreomsorgens organisation. Mölndals kommun 1994-1995.
 • Översyn av de administrativa resurserna i äldreomsorgens nya organisation. Mölndals kommun 1993.
 • Översyn av servicehusens måltidsservice med besparingsförslag. Mölndals kommun 1992.
 • Utvärdering av hemtjänstens nattjänstgöring. Partille kommun 1987.
 • Utvärdering av hemtjänsten. Öckerö kommun 1987.
 • Utredning om ändring av ålderdomshem till servicelägenheter. Partille kommun 1985.

 

Socialtjänst

 • Utvärdering av Västholmen, en verksamhet för att stödja arbetslösa att snabbt bli självförsörjande. Samordningsförbundet Göteborg Väster 2006.
 • Utredning om köpt vård för barn och unga. Göteborgs stad, Bergsjön 2000.
 • Försöksverksamhet med samlad enhet för arbete och försörjning. Malmö stad, Rosengård 2001-02.
 • Utvärdering med samhällsekonomisk lönsamhetsberäkning av 2 st EU Mål 3-projekt. Alenta AB 1999 och 2000.

 

Övrigt

 • Riskanalys för utvecklingsprojekt. Göteborgsregionens kommunalförbund 2011.
 • Regionsamverkan om IT-infrastruktur och verksamhetsutveckling med IT-stöd. Göteborgsregionens kommunalförbund 2009.
 • Dynamisk p-övervakning. Statistisk analys och rapportering av försöksprojekt. Göteborgs stad, Trafikkontoret 2004-2005.
 • Förstudie om revidering och IT-anpassning av stadens lokala trafikföreskrifter. Göteborgs stad, Trafikkontoret 2004.
 • Pilotprojekt för lokalresursplanering. Göteborgs stad, Lokalsekretariatet 1999.
 • Förslag till kontraktshandlingar för personalkooperativ. Lerums kommun 1992.
 • Utvärdering av konsultfunktionen som egen resultatenhet. Göteborgs stad, Miljö- och hälsoskydd 1991.
 • Alternativvärdering av gatukontorets laboratorium i egen regi eller på entreprenad? Borås kommun 1990.
 • Översyn av kommunens internpost- och budservice. Kungsbacka kommun. 1989.
 • Översyn av turismverksamhetens organisation. Kungälvs kommun 1989.
 • Översyn av förvaltningshälsovården. Ale kommun1986-1987.
 • Alternativvärdering av tvättning i egen regi eller på entreprenad. Bohuslandstinget 1986.