• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

Konsultpresentation

Konsultpresentation

Erfarenhet från drygt 40 yrkesår och ett halvt tusen konsultuppdrag

Lennart Mark heter jag som äger och driver KERAB.

På senare år har KERAB varit ett enmansföretag – vart och ett av mina uppdrag har varit så pass begränsat i omfattning att jag utfört det på egen hand. Tidigare har KERAB haft större uppdrag som krävt två eller fler konsulter och där jag då antingen haft anställda medarbetare eller samarbetat med andra företag. I de sistnämnda fallen har lösningen nästan genomgående varit att jag bildade konsultteamet och KERAB hade ansvaret som kontraktspart gentemot kunden. Underkonsulten följde KERABs kvalitetsregler. Nya konstellationer av detta slag är inte uteslutna.

Den nuvarande ställningen som enmansföretag innebär att KERABs kompetens och erfarenhet sammanfaller med min egen. Att använda jag-form för att beskriva företaget är därmed ett naturligt uttryckssätt. Så sker på många av webbplatsens sidor. Som helhet ger webbplatsen en ganska fyllig bild. Menyerna i sidhuvudet och i sidopanelen är en hjälp att navigera.

Sidorna i sidopanelens menyer återspeglar att jag  tycker det är en viktig form av fortbildning att systematisera och dokumentera mina erfarenheter. Genom åren har jag därför sammanställt, och successivt vidareutvecklat, olika analysscheman, systemmodeller, checklistor och beräkningsprogram. Att de är teoretiskt välgrundade och praktiskt verklighetsförankrade har varit viktiga förutsättningar. Dessa erfarenhetsnoteringar utgör värdefulla stöd i mina uppdrag.

 

Min bakgrund i korta drag

Universitetsexamen med samhällsvetenskaplig inriktning. Yrkeskarriär som administratör, utredare och planerare. Inledningsvis som kommunal handläggare under 14 år (kommunerna Matfors, Sundsvall och Ale i nämnd ordning). Därefter som konsult med Göteborgsregionen som huvudsakligt arbetsområde, först i Konsultföretaget GF under 9 år och sedan i det egna företaget KERAB från och med år 1993.

 

Nuläget

Med ålderns rätt har min aktivitetsnivå successivt sänkts. Till detta har också artros i höfterna bidragit under en period, men de problemen är nu bortopererade. Företaget finns kvar och jag har beredskap för nya uppdrag – i begränsad omfattning. Långa heltidsinsatser är inget jag längre erbjuder.

Kompetensutveckling inom området statistisk analys är något jag haft glädje av när tiden inte gått åt till externa uppdrag. Det medför att jag vässat mig ytterligare som resurs för att med hjälp av stickprovsdata och avancerad statistisk programvara dra slutsatser om

  1. genomsnittlig storlek hos numeriska variabler eller frekvensfördelningar hos icke-numeriska variabler – skattning eller signifikansprövning – alternativt
  2. samband mellan olika variabler – korrelation, regression eller multivariat mönsteranalys.

 

Analyser av dessa slag görs i olika varianter beroende på frågeställning och förutsättningar:

  • En eller flera mätningar i en grupp.
  • Jämförelse mellan två eller flera grupper.
  • Parametrisk eller icke-parametrisk metod.

 

De bildar kunskapsunderlag i många typer av studier, t ex inom mina uppdragsområden management och samhällsplanering.