• +46 70 5391992
 • info@kerab.se

Administrativ service och projektledning

Administrativ service och projektledning

Uppdragsexempel:

 

Övergripande

 • Gemensamma remissarbeten angående statliga utredningsbetänkanden och andra förslag av strategisk betydelse för medlemskommunerna. Göteborgsregionens kommunalförbund, intermittent 1995-2005.
 • Studie av interorganisatoriska samverkansmöjligheter. Göteborgsregionens kommunalförbund 2002-2003.
 • Metod för ekonomisk analys av verksamhetsområde. Malmö stad, Rosengård 2001.
 • Medverkan i utarbetande av lokalt utvecklingsavtal inom storstadspolitiken. Göteborgs stad, Bergsjön 1999.
 • Administration av träffar för olika personalkategorier och politiska delegationer i medlemskommunerna. Göteborgs Förorters Förbund och Göteborgsregionens kommunalförbund 1984-97.
 • Planeringsprocessen för stora investeringar. Kungsbacka kommun 1995.
 • Diverse inventeringar och redovisningar av förhållanden i förortskommunerna, bl a om ADB-användning, byggnation och utnyttjande av daghem, industrimarksförsäljning och nyckeltal för skolan. Göteborgs Förorters Förbund 1986-90.
 • Fortsatt utveckling och förnyelse. Projektledningsuppdrag åt Ale kommun, kommunledningen och personalorganisationerna 1988-89.
 • Tillförordnad kommundirektör. Ale kommun 1988.
 • Handläggning av kommunens centrala budgetarbete m m. Kungsbacka kommun 1986.

 

Bostadsförsörjning och fastighetsförvaltning

 • Upphandling av Facility Management. Universeum AB 2000-01.
 • Metod för statistikproduktion avseende bostadsanskaffning till utsatta hushåll. Göteborgs stad, Fastighetskontoret 1999.
 • Projektutvecklings- och utredningsinsatser. Castellum Projektfastigheter Sydväst AB 1994-95.
 • Seminarieplanering mm betr förnyelse av Nödinge centrum. Förab 1991.
 • Diverse utredningsuppdrag inom fastighetskontorets verksamhetsområde. Kungsbacka kommun 1989.

 

Näringsliv och kommersiell service

 • Utredning om hushållens inköpsvanor och beroende av bostadsnära butiker. ICA Detaljhandel Väst 1991.
 • Inventering av avtalsvillkor vid industrimarksförsäljning. Göteborgs stad, Näringslivssekretariatet 1989.

 

Skola och utbildning

 • Konsultstöd i upphandlingar av enkätutförare för uppföljningsundersökningar inom vuxenutbildning. Göteborgsregionens kommunalförbund 2015.
 • Konsultstöd i upphandlingar av IT-verktyg för kunskapstest samt konsult för utveckling av uppföljningssystem avseende medlemskommunernas vuxenutbildning. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014.
 • Konsultstöd i upphandling av gymnasial yrkesutbildning för medlemskommunernas vuxenutbildning fr o m 2014. Göteborgsregionens kommunalförbund 2013.
 • Konsultstöd i organisationsförändring för friskola i eget bolag. Göteborgsregionens kommunalförbund 2011-2012.
 • Bearbetning av kommunala jämförelsetal för skola och barnomsorg. Göteborgsregionens kommunalförbund 1999-2010.
 • Konsultstöd i utvecklingsprojekt för regiongemensam praktikhantering. Göteborgsregionens kommunalförbund 2007.
 • Assistans till utbildningschefen i inledningen av projektet Education Network inom den europeiska samarbetsorganisationen Airport Regions Conference. Göteborgsregionens kommunalförbund 2006-2007.
 • Faktablad om barnomsorg, skola och olika former av vuxenutbildning i Göteborgsregionen. Göteborgsregionens kommunalförbund 2005-2006.
 • Upphandling av internetkomplement till datasystem för den regiongemensamma gymnasieintagningen. Göteborgsregionens kommunalförbund 2000-01.
 • VD-assistans i organisatoriska och administrativa frågor vid etablering av nationell anläggning för populärvetenskap. Korsvägen-Vetenskapscentrum AB 1996-99 (sedermera Universeum).
 • Förändrad organisation och nytt ADB-stöd för regiongemensam gymnasieintagning. Projektledningsuppdrag åt Göteborgsregionens kommunalförbund 1996-99.
 • Medverkan i utbildningsavdelningens fleråriga verksamhetsplanering. Göteborgsregionens kommunalförbund 1998.
 • Avtal om sambruk och samverkan i grundskolan. Göteborgs stad, Högsbo och Linnéstaden 1995.
 • Verksamhets- och konsekvensbeskrivningar i skolkontorets budgetarbete. Kungsbacka kommun 1993.
 • Programutredning för vissa skollokaler. Projektledningsuppdrag åt Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB 1990-91.
 • Planering av skolbarnomsorg i skollokaler. Projektledningsuppdrag åt Lerums kommun, skol- och socialförvaltningarna 1989-90.
 • Förslag till utformning av skolplan. Partille kommun 1989.

 

Vård och omsorg

 • Utredning om möjliga förändringar i vissa hus för äldreboende. Projektledningsuppdrag åt Göteborgs stad, MedicHus 2000.
 • Planering i gruppbostäder för äldre i vissa servicehus. Projektledningsuppdrag åt Partille kommun och primärvård 1988.

 

Socialtjänst

 • Skyddat boende för utsatta flickor i patriarkala familjer. Projektledningsuppdrag åt Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för integration och jämställdhet samt Göteborgs stad, Stadskansliet 2002-03.

 

Övrigt

 • Medverkan i utvecklingsarbete och ansökningshandlingar för olika projekt med ESF- respektive VGR-stöd. Göteborgsregionens kommunalförbund 2009-2010.
 • Genomgång av gjorda upphandlingar i parkeringsverksamheten – vad kan bli bättre? Göteborgs stad, Trafikkontoret 2003.
 • Upphandling av caféuppdrag. Korsvägen-Vetenskapscentrum AB 2000.
 • Ekonomisk bedömning av bidragsansökningar för ScienceCenter-anläggningar. KK-stiftelsen 1998 och 2000.
 • Sekretarskap i energiverksstyrelsen och tekniska nämnden. Kungsbacka kommun i olika perioder 1985-89.
 • Sekretararinsatser på kommunkansliet. Ale kommun 1988-89.
 • Personalkonferens om kommunala framtidsfrågor. Ale kommun 1986.