• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

Hantering av linjekorsande samordningsbehov

Hantering av linjekorsande samordningsbehov

Linjekorsande samordningsbehov kan bestå av

  • hänsynstaganden mellan verksamhetsdelar som inte är ihopkopplade via linjen,
  • likvärdig hantering i hela verksamheten av speciella frågor samt
  • krav på särskild kompetens för hantering av vissa frågor.

De kan t ex gälla processtyrning, kvalitetssäkring, personaladministration, fastighetsförvaltning, ekonomiadministration, inköp, information, utredningar, juridik och IT.

Följande tre huvudprinciper finns för hanteringen av linjekorsande samordningsbehov.

 

Utan linjebrytning

I denna form har driftsorganisationens chefer ansvar och befogenheter att själva uppfylla de linjekorsande kraven.

En fördel med denna form är att den ger en konsekvent och tydlig fördelning av ansvar och befogenheter i hela verksamheten. Driftsorganisationens chefer, linjecheferna, har full kontroll över verksamheten. En nackdel är risk för att de linjekorsande kraven inte uppfylls så bra som de borde. Organisationsformen är lämplig när de linjekorsande frågorna väger relativt lätt i förhållande till övriga driftsfrågor.

 

Mjuk linjebrytning

I denna form får driftsorganisationens chefer hjälp av stödjande funktioner att uppfylla de linjekorsande kraven. Hjälpen består av rådgivning och stödtjänster. Linjecheferna har kvar ansvaret och befogenheterna för de linjekorsande frågorna. Ordergivning i de linjekorsande frågorna kan endast komma från överordnad linjechef.

En fördel med denna organisationsform är att den möjliggör kompetent hantering av såväl de linjekorsande frågorna som övriga driftsfrågor. Organisationsformen är lämplig när de linjekorsande frågorna väger lika tungt som övriga.

 

Hård linjebrytning

I denna form finns inte bara stödjande funktioner utan även särskilda chefer för de linjekorsande frågorna. Dessa är direkt underställda högste chefen. Driftsorganisationens chefer på nivån under högste chefen är tillika underställda de särskilda cheferna i de linjekorsande frågorna. Organisationsformen ställer höga krav på de särskilda chefernas och linjechefernas kommunikation och samarbete på nivån under högste chefen.

För- och nackdelarna med denna organisationsform liknar matrisorganisationens (se sidan Olika former av uppbyggnad av driftsorganisation). En fördel är att den säkerställer kompetent hantering av viktiga linjekorsande frågor. En nackdel är att den ger delat och därmed otydligt ansvar i situationer där lösningarna för de linjekorsande frågorna får icke avsedda bieffekter för andra driftsfrågor. Organisationsformen är lämplig när de linjekorsande frågorna väger särskilt tungt.